Экологиялық саясат

Экологиялық саясат10.06.2023

Қазақстан Республикасы экономикасының өндіруші салаларын көміртексіздендіру

a:2:{s:4:"TEXT";s:76337:"

Б.К. Есекина, ҚР Президенті жанындағы Жасыл экономика жөніндегі кеңестің мүшесі, «Жасыл Академия» ҒББО директоры,э.ғ.д., профессор

Көміртексіздендіру, технологиялық жаңғырту және ESG қағидаттарын корпоративтік басқару процестеріне интеграциялау қағидаттарына негізделген жаһандық энергетикалық ауысу проблемасы дамыған және дамушы елдердің экономикалық дамуының ұзақ мерзімді стратегияларын жаңғыртудың өзегі болып табылады.

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың 2.02.2023 жылғы (N120) жарлығымен  Қазақстан Республикасының көміртегі бейтараптығына қол жеткізуінің 2060 жылға дейінгі стратегиясы бекітілгені белгілі.  Осыған байланысты қазақстандық белгілі ғалымдар мен сарапшылардың ұлттық деңгейдегі көміртегі бейтараптығына қол жеткізу жөніндегі теориялық-әдіснамалық ережелер мен практикалық ұсыныстарды әзірлеуге және негіздеуге арналған ұжымдық монографиясы өте уақтылы және өзекті болып табылады және тек Қазақстанда ғана емес, АТӨ елдері үшін де пионерлік зерттеу болып табылады.   


Авторлар өз зерттеулерін энергетикалық ауысудың халықаралық тәжірибесін жалпылау негізінде көміртексіздендірудің тұжырымдамалық ережелерін негіздеуден бастайды. Қазіргі уақытта әлемдік экономикада жаңа экономикалық басымдықтарға, экономика құрылымының өзгеруіне, көміртегі бағасының енгізілуіне байланысты «көміртегі революциясының» бір түрі болып жатқаны анықталды.

Әлемдік көміртегі нарықтарын талдау негізінде алдағы онжылдықтарда климатқа теріс әсерді азайтуға және энергия тиімділігін арттыруға негізделген төмен көміртектілік озық экономикалардың негізгі сипаттамасына айналатыны анықталды, өйткені әлемнің көптеген экономикалары жаңа инновациялық және технологиялық негізге ие болады. 

Авторлар төмен көміртекті дамуды жаһандық климаттың өзгеруінің апатты әсерін болдырмауға бағытталған тұрақты даму тұжырымдамасының маңызды бөлігі ретінде қарастыруды ұсынады. Көптеген елдерде төмен көміртекті экономиканың қалыптасуының негізгі рөлі көміртегі бар қазба отындарын тұтынуды/жағуды азайту болып табылады. Осы орайда БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі жөніндегі негіздемелік конвенциясын (КӨНК) ратификациялаған елдер, оның ішінде Қазақстан Республикасы, өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін көміртексіздендіру әлеуетін және төмен көміртекті технологияларды қолдану мүмкіндігін бағалауы, сондай-ақ ұлттық және өңірлік деңгейлерде шығарындыларды қысқарту жөніндегі міндеттерді шешуде еңсеру қажет болатын бар кедергілер мен сын-тегеуріндерді айқындауы қажет.

Көміртексіздендіру теориясының дамуына сөзсіз үлес төмен көміртекті дамуға ауысудың келесі қағидаттарын негіздеу болып табылады:

1. Париж келісімінде көзделген индустрияға дейінгі деңгейден 1,5оС шегінде орташа жаһандық температураны ұстап тұру үшін 2030 жылға қарай парниктік газдар шығарындыларын 1990 жылғы деңгейден кемінде 25%-ға қысқарту қажет.

2. Базалық салаларда баламалы және цифрлық технологияларды пайдалану негізінде технологиялық жаңғырту елдің көміртексіздендіру саясатының негізі болуы тиіс;

3. Парниктік газдар шығарындылары үшін төлем бюджетті толықтыру тәсілі ретінде емес, экономиканы төмен көміртекті даму жолына ауыстыру мақсатында қаражатты қайта бөлу тәсілі ретінде қарастырылуы тиіс. Кейбір салықтар бойынша мөлшерлемелерді төмендетуді (нөлге дейін) немесе оларды толығымен алып тастау мүмкіндігін қарастырған жөн.

4. Шығарындыларды реттеу жүйесі салықтан босатумен, пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялаумен және бюджеттерден немесе арнайы төмен көміртекті даму қорларынан тиісті жобаларды қоса қаржыландырумен төмен көміртекті жобалар мен секторларға инвестицияларды қолдау және ынталандыру шараларының кең жиынтығын көздеуі тиіс.

5. Көміртексіздендіру тек бизнестің ісі ғана болып қоймай, сондай-ақ бүкіл мемлекеттік экономикалық саясаттың мақсатына айналуы тиіс, бұл көміртегі бейтараптығына қол жеткізу стратегиясын жүзеге асыру жоспарында және сәйкесінше стратегиялық жоспарлау мен бюджеттеу жүйесінде көрініс табуы қажет. 

Энергетикалық ауысуды қамтамасыз етудегі технологиялық жаңғыртудың халықаралық тәжірибесін сыни тұрғыдан түсіну барысында (ХЭА, БҰҰ КӨНК, КӨҮАТ, ЮНИДО және т.б. зерттеулер) экономиканың өсуін және сонымен бірге шығарындылардың төмендеуін қамтамасыз ететін ең тиімді технологиялық шешімдерге мыналар кіретіні анықталды:

- төмен көміртекті немесе көміртексіз отынға көшу;

- электр энергиясын өндіруді көміртексіздендіру;

- экономиканы және оның жекелеген салаларын электрлендіру;

- энергияны өндіру және тұтыну тиімділігін арттыру;

- көміртекті тұту және сақтау технологияларын қолдану;

- геотермалдық энергияны және басқа ЖЭК түрлерін пайдалану;

- СО, оның ішінде орман шаруашылығында және жерді пайдалануда сіңіру әлеуетін сақтау және ұлғайту.    

       Ұлттық экономиканың маңызды көміртексіздендіру әлеуеті ретінде монография авторлары азаматтық, өнеркәсіптік ғимараттарды және өндірістің технологиялық қажеттіліктерін (автокөлік жуу, кір жуу және т.б.) жылытуды және ыстық сумен қамтамасыз ете алатын кешенді геотермалдық жылумен жабдықтау жүйелерінің* дамуын, сондай-ақ жылыжайларды, мектептерді және басқа да әлеуметтік нысандарды жылытуды бір мезгілде экологиялық-экономикалық тиімділікке қол жеткізуді анықтайды.

Әлемде жылы суға негізделген энергетикалық жүйелердің үш негізгі түрі қолданылатыны анықталды:

- құрғақ бу кен орындарында жұмыс істейтін орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесінен тікелей пайдалану;

- қысыммен ыстық су кен орындарында жұмыс істейтін геотермалдық электр станциялары (бу түзгіші бар);

- екілік циклі бар геотермалдық жылу сорғылары, онда геотермалдық жылу екінші сұйықтыққа (мысалы, тұзды ерітінділерге, фреонға немесе изобутанға) беріледі және классикалық Ренкин циклі жүреді.


Қазіргі уақытта геотермалдық кен орындарын барлау және пайдалану әлемнің 80-нен астам елінде жүргізіледі, ал 60 елде оларды өнеркәсіптік пайдалану игерілді. 2000 жылы әлемде 59 елде 15,2 мың жалпы белгіленген қуаты бар геотермалдық жылу станциялары жұмыс істеді. МВт және жылдық өндіру 193 мың тДж, бұл 9,2 млн. тонна шартты отын үнемдеуге мүмкіндік берді.

Зерттеу барысында температурасы 40°С-ден 100°С-ге дейінгі Қазақстанның гидрогеотермалдық ресурстарының табиғи қорлары суы бойынша 10275 млрд м³ және жылуы бойынша 680 млрд Гкал мөлшерінде бағаланды, бұл 97 млрд шартты отын тоннасына немесе 2,8 млрд ТДж-ға тең және дәстүрлі отын жылу көздерінің ресурстарымен салыстыруға болады. Геотермалдық көздер негізінен Батыс Қазақстанда - 75,9%, Оңтүстік Қазақстанда - 15,6% және Орталық Қазақстанда - 5,3% орналасқан.

Зерттеудің маңызды практикалық үлесі Қазақстан жер қойнауының геотермалдық энергиясын практикалық пайдаланудың критерийлерін нақтылау және перспективалы аудандарын айқындау болды. Сонымен қатар, энергетиканың осы түрінің дамуын тежейтін факторлар негізделді, олардың ішінде: геотермалдық көздердің аз қоныстанған аумақтарда орналасуы және жер қойнауының жылу энергиясын ірі әлеуетті тұтынушылардан едәуір алыстауы және т.б.   Минералдануы 3 г/дм³ дейін, температурасы 70-100°С дейінгі жылу энергетикалық жерасты суларын алу үшін ең перспективалы ретінде Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның артезиан бассейндері анықталды: Арыс, Алматы және Жаркент. Бұл аудандарда жер асты жылы суладың минералдануы төмен, негізінен 0,5-3 г/дм³ және өздігінен ағып кетудегі температура 50 - 60оС-ден 90-100оС-ге дейін.


           

   Көміртексіздендіру үшін маңызды бағыт ретінде монография авторлары сутегі мен сутегі технологиясын қолданудың әлеуеті мен перспективаларын қарастырады*. Сутегі негізінен мұнай өңдеу мен тыңайтқыштар өндірісінде қолданылатыны анықталды. Алайда, сутегіні қолдану ауқымы әлдеқайда кең болуы мүмкін. Энергетикалық ауысу жағдайында сутекті көлік, ғимараттар, электр энергиясын өндіру сияқты секторларда пайдалану қажет.

Сонымен қатар, жеңіл көмірсутектерді (көбінесе метан) немесе көмірді (негізінен ҚХР-да) бумен конверсиялау, сондай-ақ судың электролизі арқылы сутегі өндірісі өнеркәсіптің әр түрлі салаларында салыстырмалы түрде кең қолданылғанына қарамастан, қажетті инфрақұрылымның болмауына және арзан, қолжетімді және пайдалану оңай энергия көздерінің бәсекелестігіне байланысты шектеулерге ие. Осыған байланысты, энергетикалық сектор тарапынан парниктік газдар шығарындыларының азаюын шарттайтын сутекті пайдалануға ауысу ұлттық және корпоративтік деңгейлерде, сондай-ақ сутегі стратегиясын әзірлеу шеңберінде тиісті инфрақұрылым құруды, ынталандырудың кешенді шараларын талап етуі мүмкін.

Монографияда электр энергиясын өндіру циклінде өндірілетін жылуды толық пайдалануға мүмкіндік беретін абсорбциялық технологиялар кешенді зерттеледі. Бұл технологиялар төмен әлеуеттә жылу ресурстарын екі жолмен кәдеге жаратуға мүмкіндік береді: абсорбциялық бромистолитий тоңазытқыш машиналары (АБТМ) немесе абсорбциялық бромистолитий жылу сорғылары арқылы.

       Қазіргі уақытта АБТМ 80%-ы өнеркәсіпте қолданылады, өйткені энергияны көп қажет ететін кәсіпорындарда әрдайым артық жылу энергиясы бар: ыстық су, бу, шығатын (түтін) газдар. Бұл, әсіресе, негізгі салаларға тән - энергетика, мұнай-химия, қара және түсті металлургия, мұнда өнеркәсіптік ағынды сулар немесе айналым циклдері түрінде артық жылу мөлшері болады.
Өнеркәсіптің базалық салаларын көміртексіздендіру әлеуетін бағалау жөніндегі зерттеу отын-энергетикалық кешенді (ОЭК)* қараудан басталады, ол ел экономикасының энергияны көп қажет ететін секторларының бірі болып табылады және отын-энергетикалық ресурстарды өндіруден, алудан, оларды тасымалдаудан, энергия тасымалдаушылардың бастапқы және түрлендірілген түрлерін бөлуден және тұтынудан тұратын күрделі жүйені білдіреді, құрамына мыналар кіреді: электр энергетикасы, көмір өнеркәсібі, газ және мұнай өнеркәсібі.

            Электр энергетикасы объектілерінен ластаушы заттардың шығарындылары барлық стационарлық көздердің жалпы шығарындыларынан 43-45%-ды құрайтыны анықталды, олардың үштен бірі күл шығарындыларынан тұрады. ЖЭО шығарындылары электр энергетикасы объектілері шығарындыларының жалпы санынан 70%-ға дейін құрайды. Жылу электр станцияларының көпшілігі күлділіктің 30%-дан (Қарағанды көмірі) 45%-ға дейін (Екібастұз көмірі) жоғары көрсеткіштері бар көмірді пайдаланады.  Қазандықтарда пайда болатын күл, күкірт және азот тотықтарының мөлшері жанатын отынның түрі мен сапасына байланысты. 1990 жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда 2020 жылы ластаушы заттар шығарындыларының көлемі (күкірт диоксиді, азот тотығы, көміртегі тотығы, көмірсутектер, бөлшектерде тұнатын органикалық заттар) орта есеппен екі есе төмендеді. Бұған өндіріс деңгейінің төмендеуі және ОЭК кәсіпорындарында тазарту жабдықтарын орнату ықпал етті. Бұл ретте автономды қазандықтар мен жылыту пештері болып табылатын орталықтандырылмаған жылумен жабдықтаудың стационарлық көздері ауа бассейнінің ластануына елеулі үлес қосады. ОЭК-те қатты бөлшектер шығарындыларының белгіленген нормалары ЕО (ҚР - 700 мг/м3, ЕО - 50 мг/м3) нормаларынан 14 есе артық, бұл ретте ЕО шығарындыларының көрсеткіштеріне қол жеткізу процесін ЖЭО, ЖЭС және ГРЭС-те энергетикалық жабдықтардың тозуы (50% дейін және одан жоғары) қиындатады. Мұнай-газ секторындағы метанның шығарындылары мен ағып кетуі барлық шығарындылардан 45% құрайды және сәйкесінше парниктік газдардың айтарлықтай үлесін алады.

Авторлар еуропалық стандарттарға қол жеткізу және парниктік газдар шығарындыларын азайту мақсатында шығарындыларды айтарлықтай азайтуға қол жеткізу жылу электр станцияларының технологиялық жабдықтарын жаңғыртуға және экологиялық таза отынға ауыстыруға айтарлықтай капитал салу шартымен мүмкін болады деп санайды. Көміртек сыйымдылығын төмендету және көмір ЖЭС энергия тиімділігін арттыру үшін жаңғырту қажет, оның ішінде:

1) түтін газдарын тазартудың тиімді жүйелерін орнату;

2) азот, күкірт, көмірқышқыл газы тотықтары мен қалқымалы бөлшектер шығарындыларының азаюын қамтамасыз ететін отынды пайдалану тиімділігін арттыру;

3) көмірқышқыл газының шығарындыларын 19%-ға қысқартуға мүмкіндік беретін будың аса сыни параметрлеріне көшу (басқа тең жағдайда), ал параметрлерді озық аса сыни (advanced USC, A-USC) деңгейге көтеру СО2 шығарындыларын 30%-ға қысқартады;

4) көмір ЖЭС тиімділік көрсеткішін едәуір арттыруға, көмірқышқыл газының шығарындыларын азайтуға мүмкіндік беретін когенерация режимін енгізу;

5) көмір ЖЭС энергия тиімділігін арттыру тәсілі ретінде көмір мен биомассаны бірлесіп жағу;

6) СО2 тұту технологияларын енгізу.


Мұнай-газ секторының климаттық күн тәртібін іске асыру үшін:

1) болжамды шығарындыларды талдауды және парниктік газдар бойынша жыл сайынғы есепті қамтитын көміртегі ізін бағалау;

2) метан мен көмірқышқыл газының шығарындыларын азайтуға бағытталған әрбір мұнай-газ компаниясы үшін көміртексіздендіру стратегиясын әзірлеу;

3) ЖЭК пайдалануды қоса алғанда, энергия тиімді іс-шараларды жүргізу, энергия үнемдейтін технологияларды, энергия үнемдеудің жоғары көрсеткіші бар энергия тиімді жабдықты енгізу;

4) көмірсутектің ағып кетуін және олардың мұнай-газ компанияларының жеке мұқтаждарына жұмсалатын шығыстарын қысқарту;

5) парниктік газдар шығарындыларын азайту тәсілі ретінде ілеспе мұнай газын (ІМГ) пайдалы қолдануды арттыру және кәдеге жарату.

Жаңартылатын энергия түрлері бойынша елдік ресурстық әлеует*: жел энергетикасы - жылына 920 млрд кВт*сағ; гидроэнергетика - жылына 62 млрд кВт*сағ; күн энергетикасы - жылына 2,5 млрд кВт*сағ; геотермалдық судың жылу әлеуеті - 4,3 ГВт.

           Барлық ЖЭК-тің ішіндегі ең маңыздысы жел энергиясының әлеуеті болып табылады. Қазақстан аумағының шамамен 50%-ында 30 м биіктікте желдің жылдамдығы секундына 4-5 м құрайды. Ең жоғары жел әлеуеті Каспий теңізі - Атырау және Маңғыстау облыстарында, сондай-ақ Солтүстік және Оңтүстік Қазақстанда бар.


Гидроэнергетика - Қазақстандағы электр энергиясын өндірудің екінші ірі көзі, оның үлесіне елдің барлық өндіруші қуатының шамамен 10,9%-ы тиесілі. Әлеуетті гидроресурстардың абсолюттік көрсеткіштері бойынша Қазақстан ТМД елдері арасында үшінші орында тұр. Авторлар үй шаруашылықтарының әр түрлі ЖЭК технологияларын пайдалануының перспективалық бағыттарын негіздейді, олардың ішінде:

1) күн коллекторлары – ыстық сумен жабдықтау және жылыту мақсаттары үшін, әсіресе орталық жылу желілері жоқ жерлерде;

2) шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері мен шаруа қожалықтарының ЖЭК пайдалануы.

Қазақстанның тау-кен металлургия кешенін (ТМК) зерттей отырып, авторлар кешеннің өндірістік көміртегі сыйымдылығын төмендету саласында 10-15% әлеуеті бар екенін анықтады, оны операциялық мониторингті енгізуге және негізгі технологиялық процестерді оңтайландыруға байланысты цифрлық тәсілдерді пайдалану арқылы жүзеге асыруға болады. ТМК көміртексіздендіру шараларының бірі мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде энергия тиімділігіне және көміртегі сыйымдылығын төмендетуге бағытталған технологиялық жаңғырту жөніндегі шараларды Қазақстанның Индустрияландыру картасы жобаларының тізбесіне енгізу болуы мүмкін.

      Монография қорытындысында авторлар* жасыл таксономияны әзірлеуді және greenbonds* нарығын іске қосуды қоса алғанда, жасыл қаржыландыру тетіктерін ескере отырып, базалық салаларды көміртексіздендіру бойынша ҚР Үкіметіне нақты ұсыныстар әзірледі. Жалпы, осы монографияда ұсынылған зерттеу нәтижелері Қазақстан Республикасының көміртегі бейтараптығына қол жеткізуінің 2060 жылға дейінгі стратегиясын әзірлеу үшін теориялық-әдіснамалық негіз болды. Монография авторларының жекелеген әзірлемелері, атап айтқанда, сутегі, геотермалдық энергетиканы дамыту, сіңіру технологияларын қолдану және жасыл әрі климаттық қаржыландыру тетіктерін пайдалану салалық министрліктердің, ведомстволардың жұмысында , сондай-ақ жекелеген кәсіпорындарды көміртексіздендірудің корпоративтік стратегияларын әзірлеу барысында пайдаланылады. 


19.04.2024
Apple жаңартылатын энергия көздері мен су ресурстарының тұрақтылығына күш салуда
18.04.2024
Еуропада екі мемлекет жел генераторларының қуатын арттырудың арқасында 100% жаңартылатын энергиямен қамтамасыз етілді
18.04.2024
IRENA есебі: ЖЭК-ке көшу энергия қауіпсіздігіне жаңа көзқарасты қажет етеді
17.04.2024
CATL өнеркәсіптік батареяны, Megapack Tesla баламасын ұсынды
17.04.2024
Бакуде жел электр станциясы салынады
17.04.2024
Қазақстан мен Оңтүстік Корея Түркістанда бу-газ қондырғысын салуға ниетті
17.04.2024
Астанада ҚР – ЕО Энергетика, көлік, қоршаған орта және климаттық өзгерістер жөніндегі кіші комитетінің 7-ші отырысы өтті
16.04.2024
Алмасадам Сәтқалиев: Қазақстан метан шығарындыларын азайту бойынша жұмысты күшейтуге ниетті
16.04.2024
Дубайда күн батареясымен жүретін көлік іске қосылуы мүмкін
16.04.2024
IRENA: Жел электр станцияларын енгізу құны үштен бірінен астамға төмендеді
16.04.2024
Абу-Дабиде министрлер мен энергетика көшбасшылары ЖЭК болашағын талқылайды
16.04.2024
Венгрия жылуды біртіндеп геотермалдық энергияға ауыстыруда
15.04.2024
Еуропалық комиссия ғимараттардың энергетикалық тиімділігі туралы заң қабылдады
15.04.2024
Финляндияда үлкен жерасты үңгірлері жыл бойына бүкіл қаланы жылыта алады
12.04.2024
Техаста СО2 мен судан отынның өнеркәсіптік өндірісі басталды
12.04.2024
ЕО жасыл ауысу үшін энергетикалық инфрақұрылымға €600 млрд инвестициялауы тиіс
12.04.2024
Ғарыштық күн энергиясы: SpaceX және General Motors бұрынғы инженерлері энергетика болашағын өзгертуде
12.04.2024
АҚШ таза энергияны пайдалануға рұқсат беру бойынша өз мақсатынан асып түсті
11.04.2024
Қызылордада эко-фазендаға 105 кВт күн станциясы орнатылды
11.04.2024
АҚШ-та сыртқы кванттық тиімділігі 190% күн панельдеріне арналған материал әзірледі